Kommuner har ett stort ansvar för invånarnas säkerhet, trygghet och välmående.

Ansvaret för skolor och elevers studiero är en av de viktigaste grundpelarna i samhället.

OCCDEC hjälper till att bygga grunden för en trygg och säker skolmiljö.

Skadegörelser Skolor

Kriminalitet

Trygghet

Skollagen är mycket tydlig:

3. Förebyggande insatser
3.1 Ordningsregler
Det viktigaste när det gäller att motverka skadegörelse är att arbeta förebyggande med trygghet och studiero. Enligt 5 kap. 5 § skollagen ska varje skolenhet utarbeta ordningsregler i samverkan med elever. Elevernas delaktighet skapar förutsättningar för förståelse och acceptans hos eleverna och därmed ökar chanserna att reglerna efterlevs.